entwurf 1   progetto 1  erdgeschoss  pianoterra

entwurf 1 
 progetto 1

erdgeschoss
 pianoterra

 entwurf 1   progetto 1  . .

entwurf 1 
 progetto 1

.
.

 entwurf 2  progetto 2  lageplan  planimetria

entwurf 2
 progetto 2

lageplan
 planimetria

 entwurf 2  progetto 2  erdgeschoss  pianoterra

entwurf 2
 progetto 2

erdgeschoss
 pianoterra

 entwurf 2  progetto 2  obergeschoss  primo piano

entwurf 2
 progetto 2

obergeschoss
 primo piano

 entwurf 2  progetto 2  nordansicht prospetto nord

entwurf 2
 progetto 2

nordansicht
prospetto nord

 entwurf 2  progetto 2  westansicht  prospetto ovest

entwurf 2
 progetto 2

westansicht
 prospetto ovest

 entwurf 1   progetto 1  erdgeschoss  pianoterra
 entwurf 1   progetto 1  . .
 entwurf 2  progetto 2  lageplan  planimetria
 entwurf 2  progetto 2  erdgeschoss  pianoterra
 entwurf 2  progetto 2  obergeschoss  primo piano
 entwurf 2  progetto 2  nordansicht prospetto nord
 entwurf 2  progetto 2  westansicht  prospetto ovest

entwurf 1 
 progetto 1

erdgeschoss
 pianoterra

entwurf 1 
 progetto 1

.
.

entwurf 2
 progetto 2

lageplan
 planimetria

entwurf 2
 progetto 2

erdgeschoss
 pianoterra

entwurf 2
 progetto 2

obergeschoss
 primo piano

entwurf 2
 progetto 2

nordansicht
prospetto nord

entwurf 2
 progetto 2

westansicht
 prospetto ovest

show thumbnails